Norge har [ikke] droppet statsreligionen

Norge har droppet statsreligionen! Tillykke til nordmændene. Tillykke med en sekulær stat – og tillykke til de kristne nordmænd, som nu kan udøve deres tro i frihed!

…og nå ja… måske ikke helt sekulær når nu kristendommen stadig er indskrevet som kulturelt grundlag… men stadig et stort skridt fremad!

[update 23.5.2012]
Træerne vokser ikke ind i himmelen (!)… Ole Sandberg gendriver (desværre) forlydenderne i dagspressen… På modkraft.dk skriver han bl.a.:

Det fremgår nemlig utvetydigt af den nye grundlovstekst, at Norge fastholder en statskirke og en officiel national religion. Den nye grundlovstekst lyder nemlig:

“Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. (..) Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion.”

Øv. Men tak for præciseringen 🙂

 

Djævleyngel?

Nordjysk præst (i Politiken):

…nisserne er i strid med den kristne jul, mener Jon Knudsen.

Han har derfor også gjort datterens børnehavepædagoger og sønnens dagplejer klart, at hans børn ikke må udsættes for nisser.

»Det respekterer de, og det er jo heller ikke anderledes, end når muslimerne ikke må få svinekød«, siger Jon Knudsen til Nordjyske Stiftstidende.

Nej. Det er ikke anderledes, end når muslimerne ikke må få svinekød. Det er præcis lige så arkaisk og bizart. Religion. Enemy of reason!

Geografi for Folkeskolen

Tyskerne er flittige, italienerne myrder ofte hinanden (med kniv!), beduiner er hævngerrige, danskerne er godt oplyste, negre er dovne, indianere listige og tyrkerne udmærkede soldater… Disse og flere skræmmende ‘indsigter’ kan findes i ‘Geografi for Folkeskolen’ fra 1923. Gamle bøger styrer, og giver også et til tider skræmmende indblik i datiden moral og (mangel på) udsyn.

Bogen er: Geografi for folkeskolen af G. C. Christensen (Lektor ved Roskilde Katedralskole) og A. M. R. Krogsgaard (Adjunkt ved Efterslægtsselskabets Gymnasium) – MDCCCCXXIII.

Citaterne nedenfor er alle fra beskrivelserne af klodens folk og folkeslag. Det er lidt svært at vide om man skal græde eller grine – men under alle omstændigheder sætter det den nutidige trang til at sætte folk i bås i et gevaldigt relief…

Om de danske er beskrivelsen kort og præcis

Det danske folk.
De Danske er et godt oplyst Folk. Alle kan læse og skrive.

Vore skandinaviske naboer er også ganske tilforladelige:

Nordmændene har omtrent samme Sprog som vi Danske; men Udtalen er dog en Del anderledes. De er godt oplyste og Lutheranere ligesom vi.

Svenskerne er flittige, og den svenske Almue er sparsommelig og langt nøjsommere end den danske. Religionen er den lutherske, og Oplysningen er næsten lige saa god som hos os.

De klare og velunderbyggede pointer stikker allerede her hovedet frem, men det bliver bedre:

Russerne regeredes længe af en Kejser eller Czar, der selv havde hele Magten. Jorden ejedes mest af Herremændene, og lige til 1861 var Bønderne deres livegne, d. v. s. de hørte med til Godserne og kunde sælges som Kvæg. Den russiske Bonde er derfor kun lidt oplyst…

Tyskerne er flittige og nøjsomme Folk, og alle Næringsveje er derfor godt udviklet. Der er ikke mange, der forstaar sig bedre på Handel end Tyskerne.

Svejtserne er kække og dygtige folk. Livet i Bjærgene er tit farefuldt, men det har lært dem at stole på sig selv.

Englænderne kan vi – bortset fra den ringe oplysning – kun beundre:

Englænderne er et af Jordens dygtigste Folk. De har lyst til at tage fat, og de forstaar at holde ud. De har mere end noget andet Folk bredt sig ud over Jorden. De har anlagt saa mange Kolonier og undertvunget saa mange Lande, at en Fjerdedel af alle Mennesker står under den engelske Konge. Englænderne gør også meget for Kristendommens udbredelse. De har oversat Bibelen i 300 forskellige sprog, og overalt i Hedningelandene træffer man engelske Missionærer. Men Oplysningen er i England langtfra saa god som hos os.

Men sydpå… Ak ja, de er jo ikke så oplyste…

Italienerne har Sydboeres Sind. De er livlige og elskværdige, men bliver let hidsige, og saa bruger de Kniven. Mord er derfor i Italien meget hyppigt. Italiernerne er Katolikker. Oplysningen er ring. De fleste kan hverken læse eller skrive; men de har megen Sans for Kunst.

Grækerne var i Oldtiden det mest dannede Folk i Europa; men nu er Oplysningen ringe ligesom i alle Lande, der har staaet under Tyrkerne. Grækerne er meget dygtige handelsfolk.

Tyrkerne er udmærkede Soldater, men i Fredstid bestiller de ikke meget. Alle Næringsveje er derfor forsømte.

Men det går først rigtig galt når folkeslagene endnu længere sydpå skal beskrives…

Sudan er beboet af Negre, men Frankrig og England har delt Landet mellem sig. […] Negrene i Sudan er sortebrune Folk (“de sorte Mænd”). De har kruset Haar, tykke Læber og Huden er fløjlsblød at føle paa. Negrene kan bedre end andre Folk taale strengt Arbejde i et varmt Klima, og det var derfor, at de tidligere førtes som Slaver til Amerika. Negeren er godmodig, meget støjende og snakkesalig. Klæder bruger han ikke mange af, og naar han tager noget paa, er det mest for at pynte sig. […] Negeren har gerne flere Koner. Dem køber han, og de maa gøre alt Arbejdet, for selv er han meget doven. […] Negerens Religion er mest Overtro. Han tror, at alle mærkelige Ting: et stort Træ, en farvet Sten eller et udskåret Træstykke, er beboet af Aander.

Den del af Afrika, der ligger syd for Sudan, er beboet af Bantunegre. De er lysere end de egentlige Negre, bedre begavede og mere krigeriske.

Det er ikke løgn… Det er faktisk ordrette citater. Fra en Geografibog for Folkeskolen anno 1923! … Dog kan vi ånde lettet op, for

Europæerne har bemægtiget sig Negrenes land for at faa Orden og Fred, saa Handelen kan foregaa uforstyrret, og for at faa Negrene til at dyrke de Planter, man har Brug for i Europa. [sic!]

Herfra kan det næppe overraske, at de resterende beskrivelser også er grumt fordomsfulde:

Kineserne. Det er et mærkeligt Folk. […] Kina var tidligere et Kejserdømme; men nu er det en Republik, hvor Generalerne tit fører indbyrdes Krig. Lærdom er højt anset. […] Kineserne er flittige og arbejdsomme Folk, og der er mange Ting, som de laver udmærket, f.Eks. Papir, Porcelæn og lakerede Sager. Men de har været altfor tilfredse med deres eget til at ville lære af andre, og derfor er de kommet langt bagefter Europæerne. […] Kineserne er meget nøjsomme. De kan leve af langt mindre end Europæerne. Ris og Te er Fattigfolks daglige kost; men for øvrigt spises alt muligt lige fra Hunde og Katte til Frøer, Hajfinner og en Slags Svalereder. […] Kineserne har mange mærkelige skikke, som vi Europæere synes er latterlige. Men til gengæld ler Kineserne ogsaa ad vore Skikke.

Beduinen er i en sjælden grad vænnet til Livet i Ørkenen. Han er mager og muskelstærk og taaler de største Savn og Anstrengelser. […] Han er overtroisk og hævngerrig, og blodhævn er almindelig. Han har ogsaa Lyst til Røveri, og han plyndrer tit rejsende, som han møder paa sin Vej. Men det er ham en hellig Pligt at vise Gæstfrihed. I sit Telt modtager han den fremmede som en Ven, og ingen faar Lov at krumme et Haar paa hans Hoved.

Amerikanerne deles i indvandrerne og Indianerne:

Invandrere er Folk, der vil frem i Verden og har lyst til at tage fat. […] denne voldsomme Udviklingen af Næringsvejene er dog langtfra sund; thi Amerikanerne søger kun den øjeblikkelige Fordel uden at tænke på Fremtiden (Rovdrift).

Indianerne. […] Indianerne er alvorlige og ordknappe Folk. De er meget listige, og i de Krige, hvoraf de tidligere altid var optagne, foretrak de at komme bag paa deres Modstanderefremfor at møde dem i aaben kamp. De var grusomme mod deres Fjender (Skalpering); men de fandt sig ogsaa rolig i alle Slags Pinsler.

Australien og “Øerne” havde også deres oprindelige befolkninger:

Australnegrene. De lever som vilde, og da der ikke er megen Føde, strejfer de stadig om og tager til Takke med alt, saasom Frugter, Rødder, Falgermus, Rotter, Firben, Slanger og Sommerfuglelarver. Deres Vaaben er af Træ og Sten, og de døde spises eller anbringes paa et højt Stillads. Deres Religion bestaar kun i Frygt for onde Aander. Nu er der ikke mange Australnegre tilbage.

De fjernere Øer bebos af Sydhavsmalajer eller Polynesiere. Det er høje, smukke Folk med brundlig Hudfarve. Blandt deres mange mærkelige Skikke kan nævnes Tatovering og Tabu. […] Sydhavsmalajerne var tidligere Menneskeædere; men nu er de fleste omvendte til Kristendommen. Da de ikke har kunnet modstaa de europæiske Sygdomme, gaar de med rivende Hast deres Undergang i Møde.

… så kan man mene hvad man vil om Dansk Folkepartis alt for store indflydelse… Men helt tilbage til 1923 har de dog ikke bombet os endnu…

Top-ti tegn på, at du er fundamentalist…

“Det faktum, at en troende er lykkeligere end en skeptiker, er ikke anderledes end det faktum, at en fuld mand er lykkeligere end en, der er ædru”

– George Bernard Shaw

Per Fløngs radikalt ateistiske blog er et besøg værd. Ikke mindst fordi han har en meget levende samtale med sine blog-læsere (Hr. Fløng er vist vejr-smølf el. sådan noget på tv2). Således er også hans seneste indlæg “Fundamentalist eller ej?” på blot godt 10 timer blevet kommenteret hele 125 gange. Imponerende.

Betty Nansen(1) går i øjeblikket Nikolaj Cederholms intellektuelle standup/teaterforedrag “Åh gud”. Afledt heraf kan man “designe sin gud” og teste sin tro – og som Fløng refererer i dagens indlæg, kan man altså også se en top-ti liste over tegn på, at du er fundamentalist. Jeg er især glad ved nr. 6:

6. Du griner ad hinduers tro, der guddommeliggør mennesker, og græske påstande om guder, der har sex med kvinder, men tror selv på, at Helligånden gjorde Maria gravid, og at hun derefter fødte en menneske-gud, som blev slået ihjel, kom tilbage til livet for derefter at stige til himmels.

Forestillingen/showet ser rigtig interessant ud. Monstro man stadig kan nå at få billetter?
(1)Advarsel: Betty Nansen-teatrets websted er et af de møg-irriterende sites, som starter på et musikloop uden man har bedt om det – ‘sluk’-knappen sidder i øverste højre hjørne…

Hr. Guddom

Tid til lidt respektløs humor. Hr. Guddom (aka Mr. Deity) – svarer på fire hårde spørgsmål:

Se dem på YouTube (følg lænkerne) eller se dem her:

(fundet via The Secular Outpost)

Jesus Camp– Og hvis du er i tvivl om nødvendigheden af at grine lidt af religion, så find, skaf og se dokumentarfilmen “Jesus Camp” (imdb, wikipedia). Det er en skræmmende dokumentation af det amerikanske religiøse højres hjernevask af børn og unge… Det er… Damn… skræmmende

Becky Fischer (lederen af “Jesus Camp”): I can go into a playground of kids that don’t know anything about Christianity, lead them to the Lord in a matter of, just no time at all, and just moments later they can be seeing visions and hearing the voice of God, because they’re so open. They are so usable in Christianity.

Traileren kan ses på YouTube.

Kristne jomfruer er overvurderede…

Er der nogen der tror, at Islam og muslimer skulle være mere kvindeundertrykkende end fx visse kristne kulturer?
Læs Mark Morford’s kommentar og fortvivl:

Very Well. Let us now trace the path of imminent cultural destruction: Virgin girl has zero experience with the joys of her own body, with orgasm, with men, with sex toys or shower heads or good gynecological gizmongery. She then marries a man who will very likely have not the slightest clue (as he has had the same dreadful sexual miseducation as our fair virgin) as to what to do with a woman’s body, who will, by most all accounts, be unable to tell an erogenous zone from an elbow, a clitoris from a belly button. Mark Morford, San Fransisco Gate Columnist

Two wrongs doesn’t make a right… Men nogen gange hjælper den ene trosretnings idioti med at sætte den andens i relief… Problemet er ikke Islam. Problemet er idioti. Hvor ville verden dog være et bedre sted hvis flere tog Douglas Adams‘ ord til sig:

First of all I do not believe-that-there-is-not-a-god. I don’t see what belief has got to do with it. I believe or don’t believe my four-year old daughter when she tells me that she didn’t make that mess on the floor. […] I also believe that England should enter the European Monetary Union.[…] These seem to me to be legitimate uses for the word believe. As a carapace for the protection of irrational notions from legitimate questions, however, I think that the word has a lot of mischief to answer for. So, I do not believe-that-there-is-no-god. I am, however, convinced that there is no god, which is a totally different stance and takes me on to my second reason.
[…] God used to be the best explanation we’d got, and we’ve now got vastly better ones. God is no longer an explanation of anything, but has instead become something that would itself need an insurmountable amount of explaining. So I don’t think that being convinced that there is no god is as irrational or arrogant a point of view as belief that there is. I don’t think the matter calls for even-handedness at all. Douglas Adams i interview af David Silverman

– og skulle du være blevet inspireret til modtagelse af fornuft, så kan du altid kigge forbi Ateistisk Selskab og/eller Ateistisk Forum.

Jesus og Mohammed…

Jeg ville egentlig have skrevet et længere indlæg om Mohammed, Jyllandspostens afbildninger af ham, vores regerings umådelige selvtilstrækkelighed og arrogance og nødvendigheden af almindelig respektfuld omgang med andre menneskers tro – uanset om man (som jeg) mener, at hele det der gude-pjat er en lige lovlig fortænkt konstruktion… Men så fandt jeg et indlæg på
shevy.dk, som jeg til fulde kan tilslutte mig.. Et enkelt citat derfra:

Som alt andet end religiøs bliver jeg ikke stødt af at se hverken sandalerne eller tegningerne, men jeg er stødt over at en landets største aviser kan være så negligent, intetanende og selvcentreret. At vi i mange og lange svadaer angriber terrorisme og kvindeundertryggelse er kun naturligt. I de tifælde er det ikke nødvendigvis af religiøse årsager, men der er ofre. Derfor er det utilstedeligt. Et forbud mod at afbillede en person, der levede for et knap 1500 år siden, går ikke ud over nogen. Derfor er det totalt unødvendigt at overtræde forbuddet bare fordi vi kan. Da er det jo kun for at provokere nogle hundrede millioner mennesker. Jeg kan godt forstå, at de ser det som en provokation. Og da især når vores statsminister end ikke vil møde de personer, der føler sig trådte over tæerne. Mage til utålelig arrogance skal man lede længe efter. (shevy.dk)

Hørt!
…og vil du læse mere har Jonas Herby samlet et udpluk af dagens nyhedsartikler om emnet.